Operačné Programy EÚ

Spoločnosť REGIONIT s.r.o, poskytuje žiadateľom (mestám, obciam, súkromným subjektom) profesionálne a spoľahlivé poradenstvo v rámci projektového manažmentu s cieľom efektívneho využitia podporných fondov EÚ prostredníctvom dostupných operačných programov.

Poskytujeme služby v tejto oblasti so zámerom uľahčiť žiadateľom získavanie finančnej pomoci z fondov EÚ. Podľa požiadaviek zabezpečujeme čiastkové služby alebo zastupujeme žiadateľov (mestá a obce) v celom procese prípravy, podávania, schvaľovania žiadostí až po realizáciu, monitorovanie, ukončenie a hodnotenie celého projektu.
Mestám, obciam, štátnym inštitúciám, ale aj súkromným spoločnostiam ponúkame know-how týkajúce sa komplexných služieb na prípravu a manažment projektov.

Operačné programy (OP)
Základným programovým dokumentom pre Programové obdobie 2007 - 2013 na území SR je Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý definuje 11 operačným programov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Regionálna politika EÚ je ďalej realizovaná aj prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a rozvojového fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo - na území SR je realizovaný prostredníctvom 2 ďalších operačných programov. Konkrétne sa jedná o Program rozvoja vidieka a Operačný program rybné hospodárstvo.

Operačné programy implementované prostredníctvom Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013 na území SR sú nasledovné:

Ďalšie operačné programy
Operačné programy implementované mimo Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013 sú na území SR nasledovné dva:

Sú financované prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného a rozvojového fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.


Regionálny Operačný Program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Plnenie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb“.

Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov pomôže ROP dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej, spoločnosti.

Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 445 000 000 EUR. Regionálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007.

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o ROP nájdene aj na internetovej stránke www.ropka.sk

Download - na stiahnutie

Regionálny operačný program a ďalšie súvisiace dokumenty stiahnete tu.

(http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/)

OP - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja, a tak účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR.

Pozornosť je venovaná podpore aktivít s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva je trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov začlenených do tohto OP KaHR ovplyvní približovanie ekonomickej úrovne SR a jej regiónov k ekonomickej úrovni EÚ na konci programového obdobia 2007 – 2013.

Oficiálna stránka Programu

http://www.opkahr.sk/

Download - na stiahnutie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (PDF), (DOC)

Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (PDF)

OP - Zamestnanosť a vsociálna inklúzia

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík.

Riadiacim orgánom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 881 801 578 EUR.

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe sú prístupné na stránke www.esf.gov.sk

Download - na stiahnutie

Relevantné dokumenty možete stiahnuť na stránke ESF v sekcii dokumenty.


OP - Výskum a vývoj

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.

Riadiacim orgánom OP Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 209 415 373 EUR.

Oficiálna stránka Programu

Informácie o Operačnom programe nájdete na internetovej stránke Agentúry ministerstva školstva zodpovednej za implementáciu Programu.

Download - na stiahnutie

Operačný program Výskum a vývoj bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 11. 2007 (zip, obsahuje súbory PDF, DOC, XLS veľkosť 1MB)

Programový manuál k OP Výskum a vývoj (07.09.2009)


OP - Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie.

Podpora sa uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na zvyšovanie schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, vylepšovaním schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a vedomostnej ekonomike a vytváraním sietí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálnu inklúziu a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Riadiacim orgánom OP Vzdelávanie je Ministerstvo školstva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 617 801 578 EUR.

Oficiálna stránka Programu

Všetky informácie o Programe nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/operacny-program-vzdelavanie/

Download - na stiahnutie

Operačný program Vzdelávanie bol schválený Európskou komisiou dňa 7. 11. 2007.

Zdroj: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/operacny-program-vzdelavanie/


OP - Životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“.

Globálny cieľ programu prispieva k napĺňaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb“. Aktivity v rámci prioritných osí operačného programu sa dopĺňajú s niektorými aktivitami, ktoré budú podporované v ROP a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Program prispeje k dobudovaniu priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky a jednou z hlavných priorít Národného programu reforiem (oblasť obnoviteľných zdrojov energie). OP Životné prostredie zároveň prispieva k tomu, aby sa hospodársky a sociálny rozvoj uskutočňoval spôsobom umožňujúcim zachovanie kvality životného prostredia pre budúce generácie, a mal tak trvalo udržateľný charakter.

Riadiacim orgánom OP Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 800 000 000 EUR. Operačný program Životné prostredie bol schválený EK dňa 08.11.2007.

Oficiálna stránka Programu

http://www.opzp.sk/

Download - na stiahnutie

Operačný program Životné prostredie:

Slovenská verzia

Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 5.0 - platný od 7.12.2009

Zdroj: http://www.opzp.sk/


OP - Bratislavský kraj

Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov Bratislavského kraja v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Bratislava je administratívnym centrom Slovenska. Verejné služby poskytované štátnymi a ostatnými verejnými inštitúciami v regióne sú málo efektívne a pre občana málo kvalitné alebo neprístupné. V porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie Bratislavského kraja nízka.

Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.

Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 87 000 000 EUR.

Oficilna stránka Programu

Oficiálnou stránkou Programu je: www.opbk.sk

Download - na stiahnutie

Operačný program Bratislavský kraj

Slovenská verzia
Programový manuál


OP - Zdravotníctvo

Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo.

Operačný program je v príslušných oblastiach prepojený s OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých prioritných osí. Prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu populácie, a tým zvyšovania pracovnej sily na pracovnom trhu bude OP Zdravotníctvo prispievať k realizácii priorít Národného programu reforiem predovšetkým v oblasti zamestnanosti.

Riadiacim orgánom OP Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 250 000 000 EUR.

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na oficiálnej stránke: http://opz.health-sf.sk/

Download - na stiahnutie

Operačný program Zdravotníctvo
Slovenská verzia 
Programový manuál


OP - Doprava

V rámci programového obdobia EÚ 2007 – 2013 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pripravilo Operačný program Doprava (OPD), ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 1007 zo dňa 6. decembra 2006. Tento operačný program zabezpečuje čerpanie finančných prostriedkov na dopravné projekty v rokoch 2007 – 2013 z Kohézneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Východiskovým dokumentom SR pre vypracovanie OPD bola „Dopravná politika SR do roku 2015“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 445/2005. Pri tvorbe OPD boli zohľadnené aj ďalšie dokumenty a ich stratégie určujúce priority a ciele dopravnej politiky. Pri napĺňaní všetkých priorít a cieľov prostredníctvom OPD bude rešpektovaný globálny cieľ OPD, ktorým je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.
Špecifickými cieľmi OPD sú:

 • Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy,
 • Rozvoj verejnej osobnej dopravy.

Uvedené špecifické ciele sa budú dosahovať prostredníctvom implementácie aktivít navrhnutých prioritných osí operačného programu. Pri navrhovaní stratégie bolo zadefinovaných 7 prioritných osí:

 • Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra,
 • Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T),
 • Prioritná os 3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy,
 • Prioritná os 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov,
 • Prioritná os 5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy),
 • Prioritná os 6 - Železničná verejná osobná doprava,
 • Prioritná os 7 - Technická pomoc.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 3 206 904 595 EUR. Operačný program Doprava bol schválený EK dňa 13.09.2007.

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=39731

Download - na stiahnutie

Operačný program Doprava
Slovenská verzia
Programový manuál


OP - Informatizácia spoločnosti

Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“.

Finančné prostriedky poskytnuté na modernizáciu verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) budú koncentrované plošne do všetkých organizácií verejnej správy a budú poskytovať priame výstupy vo forme podporených služieb používateľom na celom území SR. Ak má byť dosiahnutá funkčnosť rozvoja eGovernmentu a maximálna efektívnosť a účinnosť ŠF v tejto oblasti, musia byť intervencie implementované v celej organizačnej štruktúre verejnej správy bez ohľadu na to, v ktorých lokalitách sa tieto inštitúcie nachádzajú, alebo aké funkcie plnia. V opačnom prípade by bol rozvoj eGovernmentu nefunkčný a SR by v dohľadnom horizonte nedosiahla úroveň informatizácie porovnateľnú s vyspelými krajinami EÚ.

Riadiacim orgánom OP Informatizácia spoločnosti je Úrad vlády SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 993 095 405 EUR. Operačný program Informatizácia spoločnosti bol schválený EK dňa 17.09.2007.

Portfólio našich služieb:
Poskytujeme služby v tejto oblasti so zámerom uľahčiť žiadateľom (mestám a obciam) získavanie finančnej pomoci z fondov EÚ. Podľa požiadaviek zabezpečujeme čiastkové služby alebo zastupujeme žiadateľov (mestá a obce) v celom procese prípravy, podávania, schvaľovania žiadostí až po realizáciu, monitorovanie, ukončenie a hodnotenie celého projektu.

Mestám, obciam, štátnym inštitúciám, ale aj súkromným spoločnostiam ponúkame know-how týkajúce sa komplexných služieb na prípravu a manažment projektov informatizácie verejnej správy.

 • Vypracovanie žiadostí o NFP - nenávratný finančný príspevok - z programu OPIS  (Prioritná os - 1)
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie (žiadosť / prílohy)
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti získavania a čerpania zdrojov EÚ
 • Projektové riadenie (podľa štandardov Prince2)
 • Procesné riadenie a optimalizácia procesov
 • Finančný kontroling a monitoring realizácie projektov

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na jeho oficiálnej stránke: http://www.opis.gov.sk alebo http://www.informatizacia.sk

Download - na stiahnutie

Slovenská verzia
Programový manuál


OP - Technická asistencia

Globálnym cieľom operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku pre dosiahnutie strategického cieľa SR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

Prostredníctvom Operačného programu Technická pomoc sa financujú horizontálne aktivity zabezpečované MVRR SR a MF SR, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je potrebné ich vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov. Keďže OP TP využíva SR na zabezpečenie a financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov, pokrýva toto opatrenie celé územie SR.

Riadiacim orgánom OP Technická pomoc je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Finančný príspevok ES na tento operačný program je 97 601 421 EUR. Operačný program Technická pomoc bol schválený dňa 24.09.2007.

Operačný program Technická pomoc:

Slovenská verzia
Programový manuál
Komunikačný plán


Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Predstavuje ucelený dokument zaoberajúci sa celým spektrom činností súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, živočíšnou výrobou, cestovným ruchom a agroturistickými aktivitami. Je financovaný prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného a rozvojového fondu.
Implementáciu Programu, na území SR, zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárska platobná agentúra.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa Programu nájdete na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry, spadajúcej pod Ministerstvo pôdohospodárstva SR, v sekcií Projektových podpôr, v časti Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013.
PRV SR odráža smerovanie stratégie určenej v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR (NSPRV), ktorý prispieva k naplneniu Lisabonskej stratégie v oblastiach zameraných na znalosti a inovácie, vnútorný trh a podnikateľské prostredie, rast a zamestnanosť, trvalo udržateľný rozvoj. Göteborské ciele trvalo udržateľného rozvoja EÚ, dopĺňajúce Lisabonskú stratégiu sú zohľadnené ako v NSPRV tak aj v PRV.

Jednotlivé prioritné osi Programu:
Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Os 4: Realizácia prístupu Leader

Alokované finančné prostriedky (z EAFRD) na celé Programové obdobie 2007 - 2013 sú vo výške 1 969 418 078 € .

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na nasledujúcom linku: http://www.apa.sk/index.php?start&navID=132

Download - na stiahnutie

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013


OP - Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

Spolufinancovaný z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. Schválený vládou SR uznesením č. 225/2007 dňa 7. marca 2007. Implementovaný je Ministerstvom pôdohospodárstva SR prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Celkový cieľ OP RH vychádza z Národného strategického plánu rybného hospodárstva 2007 – 2013. Bol vybratý s cieľom riešiť silné a slabé stránky a je v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja Spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Dopĺňa stratégiu rozvoja vidieka, poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora popísanú v Národnom strategickom pláne pre rozvoj vidieka na programovacie obdobie 2007 – 2013 a rozvinutú v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 spolufinancovaného z EAFRD. Celkovo nadväzuje na Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, z ktorého vychádzajú operačné programy spolufinancované z ERDF, KF a ESF.

Podpora z Programu je rozdelená do troch Prioritných osí:
Os 2 - Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh
Os 3 - Opatrenia spoločného záujmu (Opatrenie č. 3.1 Organizácie výrobcov Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov)
Os 5 - Technická pomoc

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry v sekcií Projektových podpôr v časti Operačný program rybné hospodárstvo.

Finančný plán Programu je stanovený nasledovne:
Regióny cieľa Konvergencia - 12 681 459 € z EFF
Regióny mimo cieľa Konvergencia - 1 007 069 € z EFF

Oficiálna stránka Programu

Podrobnejšie informácie o Programe nájdete na nasledujúcom linku: http://www.apa.sk/index.php?navID=169

Download - na stiahnutie

Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013


regionIT, s.r.o.

Papraďová 3, Bratislava 821 01
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 68260/B
IČO: 44459092
DIČ: 2022711680

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: 3311000000002922829906

regionit@regionit.sk